– 06 53906167

X

-appeal

Waar zelf & vertrouwen samenkomen

PRIVACYVERKLARING X-appeal

Ik ben Pamela Maas, eigenaar van X-appeal en ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG) In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Je kunt ook lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met pamela@x-appeal.nl.

Artikel 1 Wat is X-appeal?

X-appeal is een eenmanszaak, gevestigd te (5021PS) Tilburg aan de Veestraat 50. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74335006. Als eigenaar ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruikt X-appeal?

Hier vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.
Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en je leefstijl situatie. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zo leg ik de problematiek uit onze sessies vast in een dossier om een traject mogelijk te maken. In jouw klantdossier leg ik jouw naam vast. Wanneer ik kom coachen bij je thuis noteer ik ook je adres. In het dossier houd ik ook bij welke voorstellen ik je heb gedaan, tot welk pakket we zijn gekomen, het aantal individuele gesprekken, eventuele relevante opmerkingen en situaties die tijdens een coachgesprek naar voren zijn gekomen. Het bijhouden van een dergelijk dossier is nodig om goede coaching te kunnen bieden. Het dossier bewaar ik zolang nodig is of tot overeenstemming. Om jouw factuurgeschiedenis te beheren zal ik jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, factuurgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betalingen niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik jouw gegevens verwijderen.
Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik jouw naam, gebruikersnaam, e-mail, locatie, factuurgeschiedenis en eventueel profielfoto op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient. Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten in jouw dossier bewaren zo lang ik trajecten aanbied.

X-appeal heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of je uitschrijft van de nieuwsbrief.
Om deze website mogelijk te maken, te optimaliseren en voor re-marketing gebruik ik een Facebook pixel. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met een Facebook pixel en ben daardoor automatisch aan de bewaartermijnen van Facebook gebonden.

Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten of recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik je naam (op de website van x-appeal.nl alleen je voornaam) zoals jij deze weergeeft op jouw social-media en de inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht of het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie, of ik mijn bericht, verwijdert. Testimonials over mijn diensten met jouw naam en recensie bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en die kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij X-appeal om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van X-appeal, kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal X-appeal jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van X-appeal laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

6. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar pamela@x-appeal.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

X-appeal zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is.

Artikel 7 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 8 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als ik dit doe zal ik dat als nieuws op de website vermelden. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar pamela@x-appeal.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens betaling en levering voorwaarden.

Met vriendelijke groet,
Pamela Maas

 

ALGEMENE VOORWAARDEN X-appeal

 

Artikel 1 Definities

1. X-appeal, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 74335006, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leefstijlcoach.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

4. Een traject bestaat uit het volgen van op maat samengestelde opdrachten en het aantal één op één coaching gesprekken die in het desbetreffende pakket horen.

5. Onder herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid van de klant om binnen 14 dagen bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten/opdrachten en levering van diensten en goederen door of namens de coach waarop de coach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. De coach kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw en reiskosten. Op de offerte staat de totaalprijs van het gekozen traject vermeld.

3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen mits de klant en coach samen tot een ander besluit komen. Afhankelijk van het traject, wordt het gehele bedrag voor de start van het traject of in maximaal 4 termijnen voldaan. Een aanbetaling van 25 % van het totale bedrag is in overleg en met goedkeuring van de coach mogelijk. Coach is gerechtigd de toegang op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van coach op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de coach.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. De klant vrijwaart de coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. De coach voert het traject naar beste inzicht en vermogen uit. De coach is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

2. De coach heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De coach zal dit in overleg met de klant doen. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, wordt de overeenkomst ontbonden na betaling van het tot dan toe verschuldigde bedrag.

3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de coach worden overgedragen.

Artikel 7 Inschrijvingen

1. Inschrijving voor het traject geschiedt via e-mail, telefonisch of tijdens een afspraak en geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.

3. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

Artikel 8 Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft de coach de mogelijkheid een opdracht of één op één gesprek te verplaatsen of te annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake van, in geval van: ziekte van de coach en of persoonlijke omstandigheden die zich voordoen. De coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een sessie of workshop kenbaar aan klant.

2. De coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en de locatie van een afspraak. In geval de locatie of data door de coach wordt gewijzigd, heeft de klant het recht binnen 72 uur na de mededeling van de wijziging deze te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een afspraak op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 7 kalenderdagen na de wijziging.

3. Annulering door de klant voor een afspraak is enkel per e-mail, SMS, WhatsApp of schriftelijk mogelijk. Tot 48 uur voor aanvang van de coachsessie is annulering van de inschrijving kosteloos. Bij annulering binnen 48 voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; annulering binnen 24 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de deelnamekosten. Dit betekent dat er een gekochte afspraak minder ter beschikking zal zijn.

4. Bij annulering door de klant binnen 14 kalenderdagen na aankoop van een pakket dat al van start is gegaan en wanneer er al opdrachten zijn gegeven of afspraken zijn geweest, is de coach gerechtigd om het aantal dagen dat de klant gebruik heeft kunnen maken van de diensten, kosten in rekening te brengen.

5. De coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meerdere opdrachten of afspraken te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.

6. In geval van een wijziging als genoemd in lid 5 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan de coach.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn de coach en de klant gerechtigd een afspraak te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de afspraak, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar de coach en de klant redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een ongeval, of een calamiteit.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van de coach jegens de klant opgeschort zo lang de coach niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1.De coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. De coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een afspraak.

4. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject.

5. In het geval dat de coach een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de coach aan de klant in rekening is gebracht gedurende het traject waarin de schade is ontstaan.

6. De klant vrijwaart de coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de coach geleverde diensten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door de coach aan de klant ter beschikking gestelde materialen en goederen berusten bij de coach. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Webinars zullen niet terug te kijken zijn, tenzij anders vermeld. Livesessies via Facebook zullen na de sessie ter beschikking staan. Wanneer opnames worden gemaakt door de klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan de coach en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik en waar het traject op is gericht, tenzij anders overeengekomen.

3. Wanneer de klant foto’s wil maken tijdens een afspraak is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van de opdrachten duidelijk zichtbaar zijn, zijn enkel voor eigen gebruik van de klant. Het is de klant niet toegestaan deze beelden online te verspreiden.

4. Bij beëindiging van het traject behoudt klant het recht om gebruik te maken van de geleverde informatie en diensten. De geleverde informatie en diensten blijven eigendom van de coach mits deze bij het gekochte pakket behoren.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1.De coach behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een traject belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan het desbetreffende traject of toekomstige afspraken uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor het desbetreffende pakket.

2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

3. Tijdens een online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

4. Het staat de coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13 Klachten en garantie

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de coach. De coach streeft ernaar binnen 7 dagen op deze klacht te reageren.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de coach en betrokken derden 12 maanden.

Contactinformatie

 

Pamela Maas

0636350648

www.x-appeal.nl

pamela@x-appeal.nl

KvK-nummer: 74335006

 

 

Stuur een Facebook bericht

 

Stuur een Whatsapp bericht

whatsappicon